Óvodai beiratkozás a 2024/25.nevelési évre

Óvodai beiratkozás
2024/2025 nevelési évre

A beíratás ideje: 2024.04.25. délelőtt 9 – 12 óráig
2024.04.26. délután 13 – 16 óráig.
A beíratás helye: Pillangó Óvoda – Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 7.
Az intézmény elektronikus elérhetősége: info@pillangoovoda.hu
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Amennyiben a szülő azt a felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betöltötte a harmadik életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és e közleményben meghatározott időpontban óvodába nem íratja be, vagy nem kéri felmentését az óvodába járási kötelezettség alól a Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a szerint szabálysértést követ el.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
a gyermek TAJ kártyája
a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata).
Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2024. május 29-ig írásban értesíti a szülőt.

            Ráczné Horváth Tünde
                óvodaigazgató
Vissza a hírekre